AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVADESA I CONDICIONS D'ÚS

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: L’empresa titular d’aquesta website és ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL I CENTRE d’ARTESANIA SL, entitat mercantil espanyola amb domicili actual a Carretera de Fonteta a la Bisbal SN Vulpellac, Correu electrònic de contacte info@esceramicbisbal.net. Telèfon de contacte. 972.640.794.

CONDICIONS D’ÚS: L’ús d’aquest lloc web implica que l’usuari accepta les presents condicions d’ús. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tot usuari del website, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. L’empresa Escola de Ceràmica de la Bisbal es reserva el dret a denegar o retirar l’accés en qualsevol moment sense necessitat de preavís als usuaris que incompleixin les condicions generals.

El portal només pot ser utilitzat amb propòsits legals per tant l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honrat de el portal i conforme a les presents Condicions Generals d’Ús, a No utilitzar els serveis del portal per a la realització d’activitats contràries a les legislació espanyola, a la moral i als l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant el titular del domini o tercers que puguin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Escola de Ceràmica de la Bisbal o de tercers que han autoritzat el seu ús. L’empresa presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, modificació o alteració. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a aquest website ni es concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial o intel·lectual sobre la pàgina web.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS: Encara que l’empresa actua amb màxima diligència, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això l’empresa manifesta que la referència dels productes i promocions que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a l’empresa fins a la seva confirmació expressa. L’empresa es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del website. L’empresa no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc, i no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del web, dels seus serveis i continguts, l’empresa pot cancel·lar o suspendre l’ús de la web, la informació, els serveis i el contingut quan ho cregui convenient.

POLITICA DE PRIVADESA

ESCOLA DE CERAMICA DE LA BISBAL I CENTRA D’ARTESANIA SL
CIF B17363748
DIRECCION: Carretera de Fonteta a la Bisbal sn, Vulpellac
TELEFONO:972640794
EMAIL:info@esceramicbisbal.net

El titular ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL, de la pàgina web http://www.esceramicbisbal.net li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el lloc web i en compliment del que disposa Reglament General de protecció de dades (RGPD) s’informa a l’usuari que les dades introduïdes al formulari de contacte s’emmagatzemaran en el fitxer automatitzat de clients propietat de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL I CENTRE d’ARTESANIA SL als quals se’ls donarà el tractament estipulat pel Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, la Llei de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i altra normativa concordant vigent. La finalitat per a la qual estan destinats les dades de contacte facilitades en el lloc web, és la posterior posada en contacte amb els usuaris que realitzen una consulta. Així mateix les dades personals recollides en el formulari de contacte són incorporades a la base de dades de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL I CENTRE D’ARTESANIA SL i s’utilitzen únicament i exclusivament per contactar, l’enviament publicitari i comercial de productes i notícies de la escola, la gestió, administració, prestació i ampliació del nostre serveis i el perfeccionament de relacions contractuals. La informació serà tractada pel personal autoritzat de la nostra empresa.

El responsable de l’arxiu ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL I CENTRE D’ARTESANIA SL es compromet a no destinar les dades a una finalitat distinta per a la qual van ser recollits ni cedir els mateixos de forma il·legítima a tercers. També es compromet a tractar les seves dades confidencialment i a aplicar les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com a imposar les obligacions relatives al tractament de dades i confidencialitat a el personal que tingui contractat per atendre el servei. El responsable per tant es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés ja que en la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos d’acord amb el RGPD.

L’usuari pot en tot moment exercitar els drets d’accés i informació, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals i la seva revocació del consentiment. Per exercitar aquests drets els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu electrònic a l’adreça info@esceramicbisbal.net. Aquesta petició haurà de contenir la petició que s’exercita i les dades de contacte així com fotocòpia de DNI o document que acrediti la seva identitat.

L’usuari certifica que és major de 14 anys i té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa a el tractament de les seves dades de caràcter personal. La negativa per part de l’usuari a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir a el servei per als que eren sol·licitats. Els usuaris respondran en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’empresa el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses o errònies, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

La present Política de Privacitat pot ser modificada atenent escrupolosament tant a possibles canvis legislatius que es produeixin, com a directrius emanades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

Escola de Ceràmica de la Bisbal i Centre d’Artesania SL:
1. Té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el RGPD per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
2. Tracta les dades de l’interessat de manera lícita, lleial i transparent.
3. Realitza tractaments adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats

Finalitat de les dades: Per poder desenvolupar la seva activitat administrativa, productiva i comercial
Les bases per al tractament són el consentiment de l’Usuari i el nostre interès legítim:
• En cas de sol·licitar la seva autorització per processar dades personals, la base legal per a això serà el Art. 6 ap. 1 lletra a RGPD.
• En cas de ser necessari el processament de dades personals per a complir amb una obligació legal a la qual estigui sotmesa la nostra empresa, la base legal serà el Art. 6 ap. 1 lletra c RGPD.
• Si el processament és necessari per salvaguardar un interès justificat de les nostres empreses o d’un tercer i si els interessos i els drets i llibertats fonamentals de l’interessat no prevalen sobre l’interès anteriorment esmentat, la base legal per a aquest processament serà el Art. 6 ap . 1 lletra f RGPD.
Conservació de les dades: Escola de Ceràmica de la Bisbal conservarà i tractarà les dades de l’usuari mentre hi hagi necessitat o interès en mantenir-los per poder proporcionar serveis a la mateixa; eventualment, fins que aquest s’hi oposi.
Així mateix, pot produir-se un emmagatzematge de dades si així ho preveu el legislador europeu o nacional en reglaments comunitaris, lleis o altres normes a què estigui sotmès l’interessat. També es bloquejaran o eliminaran les dades si caduca el termini d’emmagatzematge previst per aquestes normes, excepte si es dóna l’exigència de continuar emmagatzemant les dades per a la conclusió o el compliment d’un contracte.

EXERCICI DELS SEUS DRETS:

Pot exercir els drets (quan els mateixos siguin rellevants) de:
• Accés
• Rectificació
• Oposició
• Limitació
• Portabilitat
• Cancel·lació
enviant una petició expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o document equivalent a:
• Correu electrònic (email): info@esceramicbisbal.net
CONDICIONS DE COMPRA
Mitjançant la nostra pàgina web l’usuari podrà realitzar la preinscripció per a qualsevol dels cursos publicats, l’objecte de la pàgina web és la inscripció a cursos. La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.
Així mateix, vostè pot subscriure a la newsletter per rebre ofertes dels referits als nostres serveis o informació general que pugui ser del seu interès.
Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL I CENTRE D’ARTESANIA SL i la contractació per mitjà dels mateixos.
Per adquirir els nostres serveis, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.
No cal registrar-se com usuari de la web per fer la compra en línia en l’apartat corresponent a la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades a sistema de tractament titularitat de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.
Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat obligació legal de conservació.
L’informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

Durant el procés de compra haurà d’introduir les seves dades personals (nom i cognoms, telèfon, DNI, email, edat). Aquestes dades no seran públics.
Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL al telèfon d’atenció a client 972.642.514 o mitjançant el correu electrònic info@esceramicbisbal.net.
Tots els continguts de la web estan en espanyol.
Prèviament a la prestació de l’servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.
Els cursos oferts a la nostra botiga en línia, es detallen les característiques essencials dels mateixos, el preu i les dates.
En compliment de la normativa vigent ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Garanties

Tots els serveis oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia corresponent al tipus de servei, i a el temps i forma de prestació de serveis que hagi sol·licitat.
EL ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL disposa d’un servei d’atenció a client, mitjançant el telèfon 972642514 o mitjançant el correu electrònic info@esceramicbisbal.net on pot adreçar la reclamació corresponent en cas disconformitat.
preus
Tots els serveis indiquen el preu de venda en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Despeses i prestació dels serveis
ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL els cursos oferts són presencials. Si s’ha contractat un curs, es pagarà un import en concepte de reserva en el moment de fer la inscripció a través del web, i aquest import serà descomptat del total, que s’haurà d’abonar el primer dia presencialment a l’Escola de Ceràmica de la Bisbal. La inscripció es confirma mitjançant el pagament anticipat de l’import indicat.
Formes de pagament
El client podrà abonar l’import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d’indicar la seva elecció:
– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD
Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.
Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL.
Al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reenborsament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.
– Transferència Bancària
És molt important que al realitzar la transferència indiqui a l’assumpte el número de referència, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació per poder validar-lo.
Haurà d’enviar el justificant de la transferència mitjançant el correu electrònic info@esceramicbisbal.net. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació de el servei fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència.
Recordar-li que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.
En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que a l’ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL podria paralitzar el servei contractat al no rebre la quantitat íntegra de la mateixa.
Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec de client.
La disponibilitat de serveis oferts per ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL pot variar en funció de l’servei. En cas de no execució per indisponibilitat, ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà el client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 10 dies, ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL podrà donar la doble opció de: oferir als el client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per ESCOLA dE CERÀMICA dE lA BISBAL dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat.

DRET DE DESISTIMENT, REEMBORSAMENT DEL PAGAMENT I RECLAMACIONS

Dret de desistiment

 

El client disposarà d’un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de celebració de l’contracte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.
L’exercici de el dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 972642514, dirigint-se a l’correu electrònic info@esceramicbisbal.net
Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, el subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics, estan exempts de desistiment.
Si el client sol·licita que la prestació de servei comenci durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l’abonament de l’import proporcional a la part prestada de el servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació a l’objecte de el contracte.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.
ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció de el dret de desistiment.
reclamació
Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL està situat a la carretera de Fonteta a Bisbal sn Vulpellac o mitjançant el correu electrònic info@esceramicbisbal.net

Cancelació de la inscripció

Cursos de cap de dissabtes, festius o setmanals
Una cancel·lació feta amb mínim 10 dies naturals previs a la data de el curs tindrà restituït el 100% de l’import pagat, per la mateixa via que es va utilitzar per formalitzar el pagament. També és possible sol·licitar el canvi de data a un curs posterior (vinculat a disponibilitat de places).
Menys de 10 dies naturals i més de 8 dies naturals previs a el curs no es fan reemborsaments, però intentarem situar-te en els cursos següents amb places disponibles.
Notificacions de cancel·lació amb menys de 7 dies naturals previs a el curs, no són possibles els canvis de data ni reemborsaments. Encara que sempre intentem buscar solucions en la mesura del possible.
Si el curs és anul·lat pel taller, llavors l’alumne rebrà el 100% del pagat; o podrà sol·licitar un canvi de data a el següent curs amb places disponibles.

Xarxes socials Facebook, instagram

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. A l’unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.
L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.
ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL té accés i tracta la informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.
En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal dels que vostè disposa i que poden ser exercits davant ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL, d’acord amb la RGPD , ha de tenir en compte els següents matisos:

• Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
• Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d’ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
• Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
• Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
• Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
• Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL
ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL realitzarà les següents actuacions:
• Accés a la informació pública del perfil.
• Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL
• Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
• Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.
L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina d’ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.
ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.
L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

RESERVES I PAGAMENTS

Per reservar l’usuari ha de finalitzar la reserva, inclòs el pagament. No es guardarà cap reserva sense haver realitzat el pagament de la mateixa.
En cas de retard dels participants, ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL no podrà garantir el compliment total de l’activitat. En aquest cas, no es podrà canviar la sessió ni es podrà reclamar el reemborsament de la tarifa abonada;
Vostè és l’únic responsable d’introduir les seves dades correctament en el formulari de reserva en línia.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

• Cada participant ha de saber que per la naturalesa de l’activitat, hi ha un risc de tacar-se la roba. L’escola cedirà a cada participant un davantal, per evitar tacar-se de fang. Així i tot el risc de tacar seguirà, de totes maneres, el fang surt perfectament de la roba.
• ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL disposa d’una assegurança de protecció civil per assegurar qualsevol accident produït en les seves intal·lacions.
• Es tracta d’una activitat que requereix un mínim de força, i no podran participar menors de 6 anys. Tampoc és recomanable per a persones amb edat avançada.
• ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL es reserva el dret d’admissió. En cap cas es podrà accedir sota els efectes de l’alcohol o qualsevol tipus de droga.
• Qualsevol usuari podrà disposar de facturació sol·licitant-la per qualsevol de les vies de comunicació que ofereix. Haurà d’aportar les dades requerides a aquest efecte.
• ESCOLA DE CERÀMICA DE LA BISBAL es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris d’aquelles imatges que s’hagin pres dins les seves instal·lacions.
• La nostra escola es troba en plena natura pel que en època d’estiu és una zona amb mosquits pel que recomano portar productes antimosquits i per picades, també seran facilitats per l’escola en cas de ser necessari
• A la nostra escola resideixen animals (gossos gats) en cas d’al·lèrgies abstenir d’allotjar a la nostra escola
El pagament de l’import en concepte de reserva serà descomptat de l’import total de el curs, el preu restant es farà efectiu el primer dia de curs a la recepció de el centre. Només es procedirà a la devolució de l’import abonat, en concepte de reserva, si la cancel·lació es produeix en els 10 dies previs a la data d’inici de curs.
El preu de l’allotjament per a sis nits a l’estiu és per persona (habitació compartida amb bany privat i dret a cuina amb nevera). Aquest import també s’ha d’abonar el dia d’arribada o el primer dia de el curs.
Formes de pagament: La inscripció es pot formalitzar mitjançant targeta bancària o Paypal
Cancel·lació: Per cancel·lar una reserva i demanar la devolució haurà d’avisar mitjançant correu electrònic info@esceramicbisbal.net amb una antelació mínima de 10 dies previs a l’inici de curs.

T'informarem quan tinguem places. Deixan's un email amb el que poguem contactar amb tu.